• มาตรการส่งเสริม

            สะเต็มศึกษา

 • วิสัยทัศน์(Vision)

 

“โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสุขภาวะดี มีคุณธรรม นำความรู้
สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากล”

 

 • พันธกิจ(Mission)

1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย
5. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้มีสุขภาวะดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 • เป้าประสงค์(Goal)

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดี มีความเป็นไทย
2. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และใช้เทคโนโลยีทันสมัย
5. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างมืออาชีพ และมีสุขภาวะดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 • กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
               1. แผนงานด้านพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
               2. แผนงานด้านพัฒนาทักษะและศักยภาพนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย
               3. แผนงานด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
               4. แผนงานด้านสร้างเสริมความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
               5. แผนงานด้านการบริหารจัดการศึกษา
               6. แผนงานด้านพัฒนาวิชาการ
               7. แผนงานด้านการเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
               8. แผนงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา
               9. แผนงานด้านพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล
             10. แผนงานด้านประกันคุณภาพภายใน

 

 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2.   ซื่อสัตย์ สุจริต
3.   มีวินัย
4.   ใฝ่เรียนรู้
5.   อยู่อย่างพอเพียง
6.   มุ่งมั่นในการทำงาน     
7.   รักความเป็นไทย
8.   มีจิตสาธารณะ

 

 • คุณลักษณะของคนดีที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

(คนดี ศรีไทยนิยมฯ)

 • แสดงออกอย่างชัดเจน  ในเรื่องของความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
 • มีวินัย  สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างเคร่งครัด
 • มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาและใช้ข้อมูล  ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • รู้จักเก็บออม  และใช้จ่ายอย่างประหยัด  หรือ เหมาะสมตามสภาพของตนเอง
 • มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  และผู้อื่นทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม
 • รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม

“ รักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างประหยัด  ซื่อสัตย์  รู้จักแก้ปัญหา ”spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรรม :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.