<<คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์>>

           

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

กรรมการในฐานะ

ตำแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายมณเทียรทอง ธนเศรษฐ์            
นางรัชนีกร      เย็นเยือก
นายสุธี           ธรรมจารี   
นางสาวณัฐจิรา เสนา
นายสายัณต์   จันทร์เหมือนเผือก
พระครูศรีเจติยาภิมณฑ์           
นายสุรศักดิ์     เติมศรีทอง
นายสมเกียรติ  เลาหเรืองชัยยศ
นายสมพงษ์     วชิราวุฒิชัย       
รศ.ดร.ทวี       ทวีวาร
นายสายชล    สวัสดิชัย         
นายสุริยา       จันทร์เหมือนเผือก 
นายปรีชา       กสิวรเศรษฐ
นายพงษ์ชัย     พรสุโรจน์        
 นางจิราพร      ปทุมเทวาภิบาล                           

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

 

                           
 
 

      spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.