ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

        โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   มีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีเขียวตัดผ่านใช้พื้นที่ 101 ตารางวา คงเหลือพื้นที่ 13 ไร่     1 งาน 50 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 โดยความอนุเคราะห์จากบริษัท ไทยนิยมพานิช จำกัด เป็นผู้ให้ทุนในการก่อสร้าง เริ่มแรกสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ต่อมาปี พ.ศ.2512 ขยาย การสอนเพิ่มในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 และโอนเข้าสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    มีห้องเรียนทั้งสิ้น   90  ห้องเรียน     มีจำนวนนักเรียน 2,861 คน      ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4 คน ข้าราชการครู 132 คน พี่เลี้ยงเด็ก 11 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พนักงานอาคารสถานที่ 11 คน พนักงานทั่วไป 1 คน

            

spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.