วิสัยทัศน์(Vision)

   “โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสุขภาวะดี มีคุณธรรม  นำความรู้
  สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากล”


   พันธกิจ(Mission)

1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ

4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย

5.ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้มีสุขภาวะดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.